Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Odpadové hospodárstvo

Ako separujeme

ČO A AKO SEPAROVAŤ


Spôsob separácie sa nemení, naďalej budeme vyseparované komodity dávať do plastových vriec (pri bytových domoch do označených nádob ), ktoré budú zberať Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. Prevádzka Separovaného zberu odpadov, Pod Šípkom 1829/9, 958 30 Partizánske v zmysle Kalendára zberu separovaného odpadu na rok 2019.


Separujeme:
PLASTY A TETRA PACKY
ÁNO:

-   PET fľaše o objeme 0,3 až 3 litre (plastové fľaše od minerálnych a stolových vôd, malinoviek, sirupov, od rastlinných olejov), číre a farebné igelitové tašky, mikrotétové vrecká, fľaše/obaly od destilovanej vody, od kozmetických a čistiacich  prípravkov (saponáty, aviváž,  šampóny), tégliky od  jogurtov, smotany, nátierkových masiel.
-  TETRA PACK-y od ovocných štiav, džúsov, trvanlivého mlieka, smotany, ...dovolené je ponechať etikety a plastové uzávery, fľaše musia byť vypláchnuté a pre zmenšenie objemu stlačené.

NIE:

-   veľmi znečistené plasty (zeminou, farbami,...), papier, sklo, kovy, polystyrén, fľaše od náterových hmôt, alobal, celofán, obaly z kávy, kakaa, vreckových polievok, obaly kombinované so sklom, kovom, textilom (obrusy), guma, MOLITAN, PODLAHOVÉ KRYTINY, OBALY Z MOTOROVÉHO OLEJA A ROPNÝCH PRODUKTOV.


SKLO
ÁNO:

-   sklo všetkých farieb, nevratné sklenené fľaše od nápojov, sklenené črepy, fľašky od kozmetických prípravkov, tabuľové sklo, poháre od konzervovaných potravín (zelenina, kompót, horčica, detská výživa, pochutiny, káva)
.... TREBA ODSTRÁNIŤ KOVOVÉ A PLASTOVÉ UZÁVERY, VIEČKA A VYPLÁCHNUŤ.

NIE:

-   porcelán, keramika, žiarovky a žiarivky, neonky, ploché sklo s drôtenou vložkou, ploché sklo lepené fóliou, dymové sklo, sklo olovnaté, varné sklo, plexisklo, zrkadlá autosklo, teplomer, viečka od pohárov kovové vrchnáky a plastové uzávery, sklo s prímesami kovov, uhlie, uhoľný prach, zemina, štrk, kamene, kovy, TV obrazovky, PLASTY, DREVO, TEXTIL, PAPIER, ŽELEZNÁ RUDA A INÉ NEČISTOTY...

 

   Nakoľko pri manipulácii so sklenými fľašami, pohármi, prípadne sklenými črepmi dochádza
K ČASTÉMU POŠKODZOVANIU PLASTOVÝCH VRIEC, ODPORÚČAME TIETO VLOŽIŤ DO STARŠÍCH PLASTOVÝCH TAŠIEK, prípadne do spevnenej kartónovej škatule alebo akéhokoľvek obalu.


PAPIER
ÁNO:

-   noviny, knihy, časopisy, listy, obálky, pohľadnice, letáky, papierové vrecká od múky, cukru, počítačový papier, výkresy, zošity, katalógy, lepenky, kartónové a papierové škatule (od pracích práškov, liekov, obuvi....), telefónne zoznamy, plagáty, obalový papier, kartónové pláta od vajíčok.... treba odstrániť sponky na spisy, plastovú lepiacu textilnú alebo plastovú súčasť.

NIE:

-   papier potiahnutý fóliou (tetra pack-viac vrstvový obal od džúsu alebo mlieka, šumienky, kávy...), mastný papier, kopírovací a faxový papier, plastové pláta od vajíčok, fólie, celofán, obaly zo sladkostí a slaností, z pizze, vata, papierové vreckovky a utierky, servítky, papier znečistený olejmi, zvyškami potravín, použité tapety, plienky, papier oblepený lepiacou páskou, plasty, sklo, kovy....

 

   Veľké kusy z kartónov a škatúľ nedávajte do vriec, ale vyložte ich na odber voľne zbalené a previazané. PAPIER MÔŽETE NAĎALEJ ODOVZDÁVAŤ AJ DO ŠKOLSKÉHO ZBERU.


KOVOVÝ ODPAD
ÁNO:

-   hliníkové (AL) príbory, riad, hrnce a náradie, plechovky od nápojov (coca-coly,piva),AL súdky od piva, skrutkovacie uzávery od alko a nealko nápojov, kompotové viečka, Al kozmetické výrobky.

-   železné (FE) plechovky a konzervy od polotovarov  a všetok drobný kovový odpad do veľkosti 5l vedra 

NIE:

-   sprejové nádoby, tuby, kovy veľmi znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami, veľké kusy kovového odpadu, elektronický odpad, sklo, plasty, papier, ostatné druhotné suroviny...


VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD
    Veľkoobjemový odpad patrí do veľkoobjemových kontajnerov. O čase a spôsobe zberu veľkoobjemového odpadu Vás budeme v dostatočnom predstihu informovať obvyklým spôsobom - prostredníctvom webovej stránky obce, obecného rozhlasu, a vo vývesných skrinkách obecného úradu.


NEBEZPEČNÝ ODPAD
    Pôvodcovia sú povinní zhromažďovať a ukladať nebezbečný odpad oddelene do vlastných obalov do času jeho zberu, ktorý sa bude  vykonávať 2x ročne. (jedná sa o batérie, oleje, tuky, žiarivky, obaly od farieb a nebezpečných látok)
    Zber sa uskutoční po oznámení priamo od občanov do mobilného vozidla pred budovou obecného úradu.

 

    V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Z nich i zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch – okrem iného – vyplýva pre každú pôvodcu odpadu povinnosť:
-   zapojiť sa do obcou zvoleného systému zberu, prepravy a likvidácie komunálneho odpadu

-   vytriediť z vlastného komunálneho odpadu papier,tetrapack, sklo, plastové fľaše, drobný kovový odpad a odpad s obsahom škodlivín, elektroodpad

-   platiť obci miestny poplatok za komunálny odpad

 

VŠEOBECNÉ POKYNY:
-   vrecia nepreťažujte a nezaväzujte – pre lepšiu manipuláciu s vyseparovaným odpadom

-   obaly s vytriedeným odpadom uchovávajte vo svojich nehnuteľnostiach (dvor, komora, pivnica a pod.)
-   a na viditeľné a dostupné miesto ich vyložte v deň zberu do 06:00 hod. ráno (prípadne večer predtým)

-   separovaný zber zabezpečujú TS mesta Partizánske, spol. s r. o. Prevádzka Separovaného zberu odpadov v zmysle Kalendára zvozu separovaného odpadu na rok 2019 – v rodinných domoch.
-   v bytových domoch občania vykladajú vytriedený odpad do označených kontajnerov.

-  zber komunálneho odpadu do 110 l nádoby (tzv. KUKA) zabezpečujú Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. podľa dohodnutého harmonogramu každý druhý týždeň(UTOROK).
-   zberné nádoby pri rodinných domoch (KUKA nádoby) musia byť umiestnené zásadne na vlastnom pozemku a nie na chodníku prípadne ceste, kde prekážajú v prechodoch.

-   zber odpadu s obsahom škodlivín v našej obci zabezpečuje firma Marius Pedersen, a.s. TRENČÍN na základe vyžiadania 2x ročne.

-   o každej prípadnej zmene v systéme zberu odpadov Vás budeme včas informovať .

 

Upozorňujeme na skúsenosť!

-   Nedôsledne sa separuje - v KUKA nádobách ostáva veľa PET-fliaš, papiera a skla (potom sú KUKA nádoby preplnené). Cyklus vývozov je nastavený na skutočnosť, že sa odpad separuje.

-   Vytriedený odpad je pomiešaný – napr. papier s plastmi a pod.

-   Vytriedený odpad je znečistený – niektorí občania do plastových vriec hádžu šupy od zemiakov, špinavé plienky, vložky, topánky a podobne. V prípade, že pred Vašou nehnuteľnosťou sa bude nachádzať PLASTOVÉ VRECE S UVEDENÝM OBSAHOM NEBUDE ODOBRATÉ A BUDE PONECHANÉ OBČANOVI NA VYSEPAROVANIE.


Vážení spoluobčania, podnikatelia,
veríme, že svojím uvedomelým prístupom prispejete k riadnemu a včasnému plneniu zákonnej povinnosti, ktorá pre nás všetkých vyplýva zo zákona a tak spoločne docielime, že naša obec bude krajšia a čistejšia.

 


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka