Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Príroda

Vymedzenie územia

     Obec Oslany je jednou z 52 obcí okresu Prievidza a nachádza sa v jeho južnej časti. Patrí do Trenčianskeho kraja ako vyššieho územného celku. Celková rozloha katastrálneho územia obce predstavuje 2515,2634 ha (25 152 634 m2) s počtom obyvateľov (k 1. 1. 2004) 2201.
     Územie obce je vymedzené katastrálnou hranicou, ktorá na severozápadnom okraji hraničí s. k. ú. Malé Kršteňany, na severovýchodnom okraji s k. ú. Čereňany, na južnom okraji s k. ú. Obce Horná Ves a na západnom okraji s k. ú. Obce Pažiť.
     Katastrálne územie obce pozostáva z dvoch častí: Oslany a časť Oslany-Ľubianka. Časť obce Oslany-Ľubianka sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce, ako aj chatová oblasť Dúbravky.
     Z geografického hľadiska je chotár Oslian súčasťou Hornonitrianskej kotliny. Táto sa rozprestiera v povodí horného toku rieky Nitry smerom od Tužiny cez Prievidzu až po Partizánske. Obec leží na styku s pohoriami Vtáčnik, Tríbeč a Strážovskou hornatinou.

Poloha v rámci regiónu

      Zemepisná poloha:
      48o 35' severnej šírky
      18o 30' východnej dĺžky

     Obec Oslany sa nachádza cca 20 km na západ od okresného mesta Prievidza a cca 8 km na východ od mesta Partizánske. Spolu s ostatnými mestami a obcami je súčasťou regiónu Horná Nitra, ako jedného z hospodársky najvyspelejších centier Slovenskej republiky. Strategickým rozvojovým cieľom tohto regiónu zostáva naďalej napredovať vo všetkých sférach života s hlavným zreteľom na skvalitňovanie životných podmienok jeho obyvateľstva.
     Obec Oslany tak ako v minulosti (kráľovské mesto, okresné mesto, neskôr stredisková obec) i v súčasnom usporiadaní zaberá v rámci regiónu významné postavenie. Stredom obce prechádza hlavná dopravná tepna - štátna cesta I/64, ktorá slúži aj ako intravilánová komunikácia. Okrajom obce prechádza železničná trať č. 391 Nové Zámky - Prievidza.
     Výhodné dopravné spojenie obce s okolitými mestami, poloha v rámci Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie s bohatstvom prírodných krás, blízkosť termálnych kúpeľov Chalmová, Bojnice, množstvo historických a kultúrnych pamiatok v jej okolí, i jednej z najznámejších ZOO na Slovensku (Bojnice), s rekreačným potenciálom chatovej oblasti (Ľubianka, Dúbravky - nachádzajú sa mimo zastavaného územia obce) súčasne s ľahko dostupnou štandardnou občianskou vybavenosťou predurčuje katastrálne územie obce Oslany na plnenie rekreačnej funkcie regionálneho až nadregionálneho významu.
     V obci sa prioritne rieši bytová otázka výstavbou ďalších obecných bytov Stúpa počet obyvateľov (migrácia z okolitých obcí) a nakoľko územie obce je podnikateľsky zaujímavé a ústretové, rozvíja sa súkromný sektor, čo sa v konečnom dôsledku premieta do kvalitnejšej občianskej vybavenosti a aj zamestnanosti obyvateľstva priamo v bydlisku.

Krajina

     Chotár obce ležiaci na styku s pohoriami Vtáčnik, Tríbeč a Strážovskou hornatinou má členitý charakter s viacerými generáciami náplavových kužeľov. Geomorfologická stavba územia je mimoriadne pestrá. Vyznačuje sa veľkým rozsahom nadmorských výšok. Zatiaľ čo stred obce spolu s nížinnou časťou chotára sa pohybuje vo výškach 200-300 m, JZ-smerom táto prekračuje hranicu 1000m (Lubenská skala 750 m, Žarnov 840 m, Buchlov 1040 m a Balatom 1086 m).
     Napriek pomerne krátkym vzájomným vzdialenostiam má toto územie pestré geologické zloženie. Je tvorené od teplých vápencov a dolomitov, cez sopečné vyvreniny až po kyslé kryštalické horniny. Mikroregión Oslian charakterizuje popri uvedených skutočnostiach aj vysoká pestrosť rastlinného krytu a v dôsledku toho aj zaujímavé zastúpenie fauny.


 vrch Žarnov
 vrch Žarnov


Vodstvo a pôda

     Rieka Nitra (preteká okrajovou hranicou obce zo SV na JZ) má aj jeden prítok v rámci nášho územia - potok Slaný. Potok Slaný preteká obcou a v jej západnej časti sa do Nitry vlieva.
     Rieku Nitru v tomto regióne sprevádzajú lužné pôdy, ktoré pokračujú až po Partizánske Poľnohospodárska pôda tvoriaca súvislý pás od Oslian po Prievidzu zaberala v Oslianskom chotári približne 878 ha. Z toho orná pôda tvorila takmer 599 ha. Zostatok sú pasienky, lúky a v menšom množstve sady a záhrady. V súčasnom období disponuje obec poľnohospodárskou pôdou o celkovej výmere 484,4 ha. Jej využitie spočíva v pestovaní poľnohospodárskych plodín. Jestvujúci pôdny fond má pomerne malý podiel ornej pôdy prevažne nižšej výnosnosti, preto v rámci miestneho poľnohospodárstva živočíšna produkcia prevažuje nad rastlinnou. Najlepšia pôda sa vyskytuje v blízkosti vodných tokov. Na území obce sa nachádza aj menší rybník, slúžiaci pre súkromné účely.
     Pre územie obce Oslany je charakteristická vysoká lesnatosť. Lesy tvoria viac ako polovicu plochy jej katastrálneho územia a zapĺňajú plochu 1 375 ha. Tvoria okolo rovinatého jadra obce akýsi veniec. Územie s prírodným bohatstvom je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie.

Rastlinstvo
     V nižších polohách sa nachádza lesný typ dubovo-bukový, vo vyšších polohách lesné typy lipovo-javorové, v jedľovo-bukovom vegetačnom stupni sa vyskytujú lesné typy lipovej javoriny, bukovej javoriny, jaseňovej javoriny a najrozšírenejší typ jedľovej bučiny. V pôvodnej drevinovej skladbe prevláda buk s prímesou smreka a jedle spolu s javorom horským, brestom horským a jaseňom štíhlym.
     Suchšie miesta v Oslianskej kotline osídľujú dreviny ako hrab a dub lesný, pri potokoch jelša. Na Žarnove (840 m) a Buchlove (1040 m) ide o výškové maximum výskytu duba zimného na Slovensku. V katastrálnom území obce a okolitých lesoch sa vyskytuje aj veľa vzácnych (aj chránených) nedrevnatých rastlín.

Živočíšstvo
     V k. ú. Obce Oslany sa nachádza veľa druhov bezstavovcov - mäkkýšov, chrobákov a hmyzu.
     Na hornej Nitre bolo dosiaľ zistených viac ako 800 druhov motýľov. Viaceré z nich majú zastúpenie aj na území obce.
     Ďalšiu skupinu tvoria stavovce: ryby, obojživelníky, vtáky, plazy a cicavce.
     Z obojživelníkov je najrozšírenejšia jašterica zelená, viaceré druhy žiab, z plazov sú to 2 druhy užoviek. Skupina vtákov má bohaté zastúpenie. Na území sa nachádza dosť spevavcov. Z ostatnej fauny sa v lesnom prostredí vyskytuje poľovná zver: sviňa divá, líška obyčajná, jeleň obyčajný, srnec hôrny, daniel škvrnitý, rys ostrovid a iné. Pomerne vzácny je tu výskyt orla piskľavého a sokola sťahovavého.


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka