Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Oslany, Oslany, p.č. 1419/2

Logo-web.pngZákladné informácie o projekte:

Názov projektu:        Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v

obci Oslany, Oslany, p.č. 1419/2

Kód ITMS2014+:        310011C096

Prijímateľ:                  Obec Oslany Námestie slobody 2/3, 972 47 Oslany                       

Miesto realizácie:      NUTS II Západné Slovensko, Oslany

Poskytovateľ:            Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Implementačná agentúra: Slovenská agentúra životného prostredia

Operačný program:  OP Kvalita životného prostredia

Prioritná os:               1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ:           1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania  vzniku odpadov

Kód výzvy:                 OPKZP – PO1 – SC111 – 2016 – 11

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 4/2017-3/2018

Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom:  24.04.2017

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí  NFP:

Celková výška oprávnených výdavkov:          404 883,81 EUR

Maximálna výška NFP (95%):                      384 639,62 EUR

Výška spolufinancovania (5%):                      20 244,19 EUR

Stručný popis a cieľ projektu:

Projekt sa plánuje uskutočniť v obci Oslany a zameraný je na všetkých jeho 2400 obyvateľov. Obec má schválené VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. V obci sa vykonáva triedený zber odpadu. Na triedený zber sú určené zberné nádoby, vrecia a mobilný zber.

Separovaný zber zabezpečujú TS mesta Partizánske, spol. s r. o.

V obci sa separujú:

• PLASTY A TETRA PACKY

• SKLO

• PAPIER

• KOVOVÝ ODPAD

• VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD

Veľkoobjemový odpad sa triedi do veľkoobjemových kontajnerov. O čase a spôsobe zberu veľkoobjemového odpadu obec informuje prostredníctvom obecného rozhlasu a vo vývesných skrinkách obecného úradu.

• NEBEZPEČNÝ ODPAD

Pôvodcovia sú povinní zhromažďovať a ukladať nebezpečný odpad oddelene do vlastných obalov do času jeho zberu, ktorý sa vykonáva 2x ročne. (jedná sa o batérie, oleje, tuky, žiarivky, obaly od farieb a nebezpečných látok).

 

Obec od roku 2010 zabezpečuje aj vykonávanie triedeného zberu BRO z parkov vrátane odpadu z cintorínov a vedie evidenciu o množstve BRKO v obci. Informácie uvádza v hláseniach pre Štatistický úrad SR.

Obec umožňuje obyvateľom vlastné kompostovanie.

V obci neexistuje obecné kompostovisko a ani nemá k dispozícií potrebné technické vybavenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Realizácia projektu pozostáva z výstavby malej kompostárne v obci, t.j.kompostárne určenej výlučne na zelený odpad, ktorej ročná kapacita neprevyšuje 100t a z nákupu potrebnej techniky ako sú traktor, čelný nakladač, nosič kontajnerov, kompostovací voz, prekopávač kompostu, štiepkovač, nakladač samochodný a pod.

Predpokladaný objem zozbieraného biologicky rozložiteľného odpadu je do 100 t. ročne, z čoho približne polovica bude z verejných priestranstiev.

Realizovaním kompostárne sa zlepší životné prostredie a to hlavne odstránením divokých skládok domového biologicky rozložiteľného odpadu a ukončení spaľovania zelene z parkov a záhrad.

Projekt rieši areál pre zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu s prístreškami na odstavenie techniky ( traktor, štiepkovač) v obci Oslany.

 

Navrhovaná stavba spočíva v novostavbe samostatne stojacej jednopodlažnej halovej stavby – oceľového prístrešku.

Výstavba a prevádzka objektov nebude mať negatívny dopad na životné prostredie v jeho okolí, v dlhodobom ani krátkodobom režime výrazne

neovplyvní kvalitu ovzdušia v okolí. V oblasti hlukovej záťaže dotknutého územia sa situácia výstavbou a prevádzkou nezhorší.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

www.op-kzp.sk                                                            www.ec.europa.eu

www.europa.eu

                                                                                        www.sazp.sk


 

dnes je: 25.6.2019

meniny má: Olívia, Tadeáš

webygroup

Úvodná stránka